KGM pelioikeuden omaavien pelaajien vaihtopäivämatkat

Vaihtopäivämatkoilla pelaaminen on ilmaista, mutta bussikuljetuksista tulee pieni ennalta määritelty kustannus (25€). Vaihtopäivään voi lähteä vallitsevan tilanteen johdosta myös omalla autolla, mutta tällöin hinta pysyy tilatun bussikuljetuksen vuoksi samana (25€).

  • Yyteri Golf, torstaina 2.7.2020, lähtö Kankaisista 07:15
  • Ruukki Golf, tiistaina 14.7.2020, lähtö Kankaisista 07:30
  • Nokia River Golf, perjantaina 31.7.2020, lähtö Kankaisista 07:15

Ilmoittautujille lähetetään lisää infoa matkasta lähempänä kyseistä vaihtopäivämatkaa.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat

Jari Laukkanen
Miikka Miettinen
Jarno Penttinen
Kari Tolonen
Kimmo Lehto
Aino Lehto
Jyrki Aulen
Tarja Ahokas
Taina Lyyra
Riikka Valo
Henna Kulmala
Harri Lehto
Martti Virtanen
Hanna Vyyryläinen
Elise Alppi
Martti Jokinen
Ilkka Syrjälä
Petri Lundelin
Minna Lundelin
Saija Kirstilä
Raimo Miettinen
Pekka Arasola
Simo Kylänpää
Arja Kylänpää
Jari Suomi
Matti Mäki
Timo Anttonen
Sirpa Räisälä
Terttu Laurén
Timo Laurén
Juha Räisälä
Elna Ristimäki
Seppo Pirilä
Helinä Pirilä
Jussi Karppinen
Esko Närvänen
Jyrki Taimen
Jouko Tiensuu
Pirkko Rasi
Reijo Rasi
Marianne Andersson-Naatti
Kari Naatti
Henri Lehmussola
Yrjö Pulli
Oskari Saarenpää
veli-matti laaksonen
Aleksi Mäkelä
Heikki Lindström
Petri Juhakoski
Mertsi Marttila
satu marttila
Timo Vainio
Esa Savola
Anne Ahonen-Vuorenehimo
Petri Vuorenheimo
Tapio Tuominen
Satu Tuominen
Lauri Leppänen
Seppo Naukkarinen
Jaana Naukkarinen
Jussi Keskitalo
Tiina Mäkelä
Tarja Vikström
Rami Blomqvist
Olli Tuominen
Elna Ristimäki
Pekka Arasola
Esko Närvänen
Esko Närvänen
Jarkko Koskinen
Jarkko Koskinen
Tarja Ahokas
Minna Lundelin
Petri Lundelin
Jari Suomi
Riikka Valo
Jani Hyyryläinen
Jani Hyyryläinen
Jani Hyyryläinen
Lea Tuomisto
Mariam Changezi
Kirsi Wendelin
Kirsi Wendelin
Kirsi Wendelin
Erja Koskivainio
Kari Koskivainio
Aki Virko
Ville Funck
Seppo Pirilä
Helinä Pirilä
Martti Jokinen
Markus Erkkilä
Timo Anttonen
tapio tuominen
Satu Tuominen
Tapio Tuominen
Satu Tuominen
Tuula Lindholm
Tuula Lindholm
Heikki Pilbacka
Heikki Pilbacka
Margit Pöysti
Hannu Mykrä
Tuire Eloranta
Harri Eloranta
Paula Honkanen
Paula Honkanen
Margit Pöysti
Kullervo Fabritius
Kaija Fabritius
Anu Heilimö
Jyrki Heilimö
veli-matti laaksonen
Arja Kylänpää
Tarja Lahtinen
Raimo Miettinen
Erkki Oikarinen
Mariam Changezi
Olli Tuominen
Jyrki Taimen
jouko Tiensuu
Marjanna Puuska
Jouko Tiensuu

19 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
2.7.2020 07:00
Päättyy:
31.7.2020 20:00
Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Järjestäjä